ghetto blaster
2018
huile sur toile
162x97cm
photo : n. rouxditbuisson